Úvod | EnergyTech

KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ENERGETIKE
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ENERGETIKE
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V ENERGETIKE
ISO 9001 Systém manažérstva kvality (Quality management)
ISO 14001 Systém environmentálneho manažmentu (Environmental management system)
OHSAS 18001 Systém manažérstva pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia pri práci (Occupational Health and Safety Assessment Specification)
ISO/IEC 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií (Information security management systems)
ISO 50001 Systém energetického manažérstva (Energy management systems) - Implementácia a reaudit
Špecializujeme sa na návrh riešenia, projektovú a inžiniersku činnosť v oblasti energetiky, výstavbu energetických celkov, špeciálnu diagnostiku a meranie, odbornú údržbu a servis, správu energetického hospodárstva, správu miestnych distribučných sústav, odborné prehliadky, odborné skúšky a povinné kontroly energetických zariadení v zmysle zákona.
Videoprezentácia Energytech
Poradenstvo a analýzy v energetike a priemysle

Poradenstvo a analýzy v energetike a priemysle

Energetické audity

Energetické audity

Komplexné projekčné a inžinierske služby

Komplexné projekčné a inžinierske služby

Meranie a diagnostika

Meranie a diagnostika

Prevádzkovanie miestnych distribučných sústav – Elektrina, teplo, plyn

Prevádzkovanie miestnych distribučných sústav – Elektrina, teplo, plyn

Realizácia, servis, opravy a údržba energetických zariadení

Realizácia, servis, opravy a údržba energetických zariadení

Povinná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov

Povinná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov

Garantovaná energetická služba (EPC)

Garantovaná energetická služba (EPC)

Poradenstvo a analýzy v energetike a priemysle

Na základe požiadavky zákazníka vykonávame analýzy, odborné štúdie a  posudky výrobných priemyselných technológií a energetických zariadení. Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti energetických zdrojov, distribúcie a premeny energií. Na základe účtovných dokladov vykonávame kontrolu účtovaných položiek a návrh optimalizácie nákladov na energie. Výsledkom poradenstva je vyhodnotenie prínosov vo forme ekonomickej a energetickej efektívnosti pre zákazníka a návrh súboru opatrení na dlhodobé udržiavanie pozitívneho trendu. Súčasťou poradenstva je aj právne poradenstvo v oblasti energetiky.

Energetické audity

Vykonávame energetické audity na najvyššej odbornej úrovni. Máme dlhoročné medzinárodné skúsenosti v oblasti energetiky, odbornú spôsobilosť udelenú MHSR, TI, SNAS, TUV, E.I.C., ATDSR, SIEA a inými odbornými organizáciami. Naši špecialisti sú vybavení najmodernejšou meracou a diagnostickou technikou, ktorú využívame aj pri energetických auditoch. Našou výhodou sú predovšetkým prevádzkové skúsenosti s  energetickými zariadeniami, ktoré zároveň projektujeme, realizujeme výstavbu, vykonávame opravy, údržbu, správu a  odborné prehliadky a skúšky.

Komplexné projekčné a inžinierske služby

Projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, tepelných zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie (OZE), kombinovaných zdrojov na výrobu elektriny a tepla (KVET/VÚKVET), zariadení na chladenie, zariadení na výrobu stlačeného vzduchu a vzduchotechniky. V oblasti inžinieringu v  energetike zabezpečujeme všetky služby týkajúce sa inžinieringu, vrátane stavebného a bezpečnostného dozoru.

Meranie a diagnostika

Meranie a  diagnostiku vykonávajú vysoko špecializovaní odborníci. Poskytujeme tieto služby v oblasti elektroenergetiky na NN, VN a VVN zariadeniach: testujeme výkonové vypínače, vykonávame funkčné skúšky, meriame izolačné a uzemňovacie odpory, vykonávame typové skúšky, skúšky blokovej stanice, meranie kvality siete a termovízne meranie metódou IR-Fusion Technology s  certifikovaným vyhodnotením ATDSR – SNAS. V tepelnej energetike meriame účinnosť zdrojov, emisie, tlakové straty (hydraulické vyregulovanie) a tepelné straty na tepelných rozvodoch. V  oblasti výroby stlačeného vzduchu meriame netesnosti a tlakové straty. Vykonávame analýzu prevádzkového tlaku, priebehové meranie zaťaženia, odľahčenia a vypnutia kompresorov s návrhom optimálneho prevádzkového nastavenia kompresorov pre technologické potreby. Na chladiacich zariadeniach vykonávame kontrolu chladiaceho obehu vrátane vyhodnotenia únikov chladiva.

Prevádzkovanie miestnych distribučných sústav – Elektrina, teplo, plyn

Prevádzkujeme miestne distribučné sústavy vrátane dodávky energií koncovým odberateľom. Sme držiteľom povolenia z ÚRSO a MHSR na výrobu, distribúciu a dodávku elektriny, tepla a plynu. Ponúkame správu distribučných sústav a sietí s  optimalizáciou a  plnením všetkých legislatívnych povinností voči úradom. V danej oblasti poskytujeme aj právne poradenstvo.

Realizácia, servis, opravy a údržba energetických zariadení

Poskytujeme dodávku energetických zariadení a  celkov, montáž, uvedenie do prevádzky a odborný dozor. Na  energetických zariadeniach vykonávame pravidelný servis, opravy a  údržbu. Ďalšou poskytovanou službou je správa energetických zariadení, ktorá pozostáva z pohotovostnej služby na odstránenie porúch, preventívnej údržby a kontroly, manipulácie a zaistenia pracoviska, termodiagnostiky, odborných prehliadok a  odborných skúšok a vypracovania povinnej dokumentácie miestnych prevádzkových poriadkov. V  prípade nového pripojenia do distribučnej sústavy ponúkame technické riešenia pripojenia a návrh optimalizácie dodávky a distribúcie elektriny na jednotlivých napäťových úrovniach.

Povinná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov

Do priemyselných podnikov implementujeme systém energetického manažérstva EN ISO 50001:2011, ktorý ponúka systematický postup na zlepšenie energetickej efektívnosti. Po implementácii systému energetického manažérstva je podnik pripravený na certifikáciu EN ISO 50001:2011. Implementáciou tejto medzinárodnej normy pomáhame organizáciám lepšie využívať existujúce aktíva riadenou spotrebou energie.

Garantovaná energetická služba (EPC)

Poskytujeme garantované energetické služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z., známe ako EPC projekty (Energy Performance Contracting), ktoré sú obľúbené najmä v zahraničí, pretože umožňujú realizovať úsporné opatrenia aj tým, ktorí nemajú finančné prostriedky na prvotnú investíciu. Naša spoločnosť zabezpečí financovanie a klientom umožní postupné splatenie investície z dosiahnutých úspor.

Poradenstvo a analýzy v energetike a priemysle Energetické audity Komplexné projekčné a inžinierske služby Meranie a diagnostika Prevádzkovanie miestnych distribučných sústav – Elektrina, teplo, plyn Realizácia, servis, opravy a údržba energetických zariadení Povinná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov Garantovaná energetická služba (EPC)

Naša organizácia je držiteľom IMS v súlade s požiadavkami týchto medzinárodných štandardov a noriem: ISO 9001:2008 – Systém manažérstva kvality, ISO 50001:2011 – Systém energetického manažérstva, ISO 14001:2004 – Systém environmentálneho manažérstva, OHSAS 18001:2007 – Systém BOZP, ISO/IEC 27001:2013 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Sme držiteľmi osvedčenia odbornej spôsobilosti udeleného Ministerstvom hospodárstva SR v  oblasti výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, výroba distribúcia a dodávka tepla, výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy.

Viac aktualít

Naši TOP partneri